Environment
Biodiversity

Neova – 2 700 Hehtaaria kosteikkoja biodiversiteetin turvaamiseen

Neovan ympäristöstrategian yhtenä päämääränä on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Strategian toteuttamiseksi Neova on perustanut viime vuosina kosteikkoja eri puolille Suomea jo 2 700 hehtaaria. Valtaosa näistä on perustettu entisille turvetuotantoalueille tai niiden yhteyteen.

No value
Total impact 0 See all »
No value
Total impact 0 See all »
Share this Act and help it spread
Help this Act to spread by sharing it on Facebook, Twitter, or LinkedIn.
Invite an organization
Invite an organization to do this Act
0
Organizations invited
Claim this Act
Is this your company's Act? Sign up and claim this Act to make it yours.

Purpose

Maapalloa uhkaavat sekä ilmastonmuutos että elinympäristöjen köyhtyminen. Tästä syystä kosteikkojen merkitys luonnon monimuotoisuuden turvaajana on korostunut.

Results

Kosteikot torjuvat vesien rehevöitymistä. Kosteikoiden avulla voidaan parantaa vesistöjen tilaa, sillä kosteikot vähentävät vesiin huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Kosteikkoja voidaan käyttää muusta maankäytöstä tulevien valumavesien puhdistuksessa, jolloin ne vähentävät vesistöihin kohdistuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Myös osalla Neovan perustamista kosteikoita käsitellään ympäröivien maa-alueiden ja muiden maankäyttömuotojen vesiä. Kosteikon perustamisella voi siten olla erittäin merkittävä vaikutus lähijärvien tilaan.

Järvien tilan parantaminen vähentää Itämeren rehevöitymistä, sillä suuri osa ravinteista valuu mereen sisämaasta. Toimiva kosteikko voi pidättää jopa 90 prosenttia veden mukana kulkevasta maa-aineksesta ja siihen sitoutuneista ravinteista.

Kosteikot tasaavat tehokkaasti virtaamia. Ne toimivat vesivarastoina kuivina aikoina ja hillitsevät tulvia rankkasateiden jälkeen. Tämä on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, sillä ilmastonmuutoksen myötä sekä rankkasateiden että kuivuuskausien ennustetaan yleistyvän.

Implementation

Neova on rakentanut yli sata kosteikkoa eri puolille Suomea. Lähivuosina turvetuotannosta poistuu alueita yhä kiihtyvällä vauhdilla, kun energiaturpeen kysyntä laskee. Neovan ympäristöstrategian mukaisesti turvetuotannosta poistuneiden alueiden maankäyttömuodoissa panostetaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Seuraavan maankäyttömuodon valintaan vaikuttavat useat eri tekijät kuten jäännösturpeen paksuus, alueen kivisyys ja hydrologia, sijainti paikallisesti ja Suomen kartalla, maaperä sekä topografia.

Neovan perustamat sata ja yksi kosteikkoa sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Partners

Your current shadow instance is ""Staging"". Exit